Login

Languages

Change languages
  • Slovene

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA SPLETIŠČU ZA SPLETNO PRODAJO RABLJENIH AVTOMOBILOV »ALD CARMARKET«


1. NAMEN


Namen teh splošnih pogojev za sodelovanje (v nadaljnjem besedilu »Splošni pogoji za sodelovanje«) na spletišču za spletno prodajo rabljenih avtomobilov »ALD Carmarket« (v nadaljnjem besedilu »spletišče«) je določitev pogojev dostopa do spletišča, organizacija in izvedba spletne prodaje ter s tem povezanih pravic in obveznosti prodajalca in kupca.

Stranka s podpispom pogodbe v celoti sprejema splošne pogoje in se z njimi strinja. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani .

ALD Automotive si pridržuje pravico, da kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga spremeni te splošne pogoje za sodelovanje.


2. OPREDELITEV IZRAZOV


Kupec: udeleženec, ki je prejel obvestilo ALD-ja in ki je plačal prodajno ceno.

ALD: ALD, ki nastopa v vlogi (i) organizatorja spletne prodaje (ii) lastnika vozil, ki se prodajajo na spletišču, ali (iii) predstavnik lastnika vozil, ki se prodajajo na spletišču.

Osebni podatki: vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika/-co, neposredno ali posredno, s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali enega oz. več dejavnikov, ki so značilni zanj/zanjo. Na podlagi teh Splošnih pogojev za sodelovanje lahko ALD uporablja osebne podatke, ki se nanašajo na posameznike, ki nastopajo v vlogi predstavnikov in/ali kontaktnih oseb udeležencev ali pa nastopajo v njihovem imenu znotraj okvira spletne prodaje.

Obvestilo: elektronsko sporočilo ALD-ja, poslano udeležencu, čigar nakupna ponudba je bila na koncu izbrana kot najugodnejša

Nakupna ponudba: cena, ki jo udeleženec ponuja za nakup vozil.

Udeleženec/-ci: podjetje ali posameznik, ki je registriran za oddajo ponudb na ALD Carmarketu.

Prodajna cena: cena, ki jo ALD prejme od udeleženca, čigar nakupna ponudba je bila ob zaključku avkcije izbrana kot najugodnejša, o čemer je ALD udeleženca obvestil preko elektronskega sporočila.

Avtomobilski strokovnjak: katerikoli posameznik, gospodarska družba ali subjekt, ki je registriran za prodajo vozil

Vozila: eno ali več vozil oz. serija vozil.

Prodaja: postopek prodaje, ki izhaja iz postopka, opisanega v 5., 6. in 7. členu tega dokumenta, in v skladu s katerim se udeleženec/kupec zavezuje, da bo ALD-ju plačal prodajno ceno.


3. UDELEŽENEC


3.1 Položaj udeleženca

V spletni prodaji lahko sodelujejo samo posamezniki, gospodarske družbe ali subjekti registrirani za prodajo vozil.

S sprejetjem teh Splošnih pogojev za sodelovanje udeleženec potrjuje, da je registriran za prodajo vozil, kar dokazuje s predložitvijo kopije izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev.

3.2 ALD-jeva pravica, da nadzira položaj udeleženca

ALD si pridržuje pravico ocene finančne in pravne sposobnosti udeleženca za spoštovanje svojih obveznosti v zvezi s spletno prodajo, v kateri bi le-ta lahko sodeloval.

Če udeleženec odkloni posredovanje potrebnih informacij in/ali dokumentov, potrebnih za oceno finančne in pravne sposobnosti udeleženca, mu lahko ALD zavrne dostop do spletišča.


4. UPORABNIŠKO IME IN GESLO


4.1 ALD-jeva izdaja gesla in uporabniškega imena

ALD dodeli vsakemu udeležencu, ki je sprejel Splošne pogoje za sodelovanje in ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v 4. členu, uporabniško ime in geslo za dostop do spletišča in sodelovanje v spletni prodaji.

ALD bo v primeru sprememb Splošnih pogojev o spremembi obvestil vse registrirane udeležence.

ALD si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku iz kakršnega koli razloga izklopi uporabniško ime in geslo katerega koli uporabnika.

Geslo se vsakemu uporabniku dodeli za obdobje 90 dni.

4.2 Zaupnost uporabniškega imena in gesla

Uporabniško ime in geslo, ki sta dodeljeni vsakemu uporabniku, sta zaupne narave in se uporabljata na lastno odgovornost. V ta namen se udeleženec zavezuje, da bo ohranjal njuno anonimnost ter da ju ne bo nikoli zapisoval ali ju posredoval tretji osebi.

V primeru, da udeleženec izgubi ali pozabi uporabniško ime in/ali geslo, mora ALD obvestiti s klikom na to povezavo , da se mu dodeli novo uporabniško ime in/ali geslo.

Udeleženec lahko odda nakupno ponudbo samo v svojem imenu.
Vsakršna nakupna ponudba, ki jo odda posrednik z uporabniškim imenom in geslom udeleženca, se neizpodbitno šteje, kot da jo je oddal udeleženec osebno.

Udeleženec nima pravice trditi, da je tretja stranka uporabljala njegovo uporabniško ime in geslo, da bi dosegel preklic nakupne ponudbe s strani ALD-ja, in v zvezi s tem nima nobene pravice do pravnega sredstva. Razen če ni ALD izrecno določil drugače, bodo vsi nakupi, ki jih udeleženec opravi s svojim uporabniškim imenom in geslom, udeležencu zaračunani v polnem znesku, prav tako pa tudi vsi stroški, kot je določeno v členu 7.6.1.


5. ORGANIZACIJA PRODAJE


5.1 Začetek in konec prodaje

Udeleženci s strani ALD prejmejo elektronsko sporočilo z oznanitvijo začetka avkcije. Datum in ura zaključka avkcije sta navedena v opisu vsakega posameznega vozila, ki je predmet te avkcije.

5.2 Izbor vozil za prodajo

ALD po lastni presoji izbere vozila za prodajo.

ALD ima pravico, da zamenja ali odstrani eno ali več vozil za prodajo brez pojasnjevanja razlogov, še posebej v primeru napake pri objavi podatkov o vozilu, ki bi lahko vplivali na višino oddanih ponudb udeležencev.

ALD na spletišču objavi čim bolj natančen opis vozil za prodajo.

5.3 Sprememba značilnosti prodaje

ALD si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni kakršnekoli informacije, ki se navezujejo na posebne značilnosti vsake prodaje, brez pojasnjevanja razlogov, še posebej v primeru napake med vnosom, objavo in/ali širjenjem informacij. O spremembi bo ALD obvestil vse udeležence spletne prodaje, ki so že oddali svoje nakupne ponudbe.


6. POSTOPEK PRODAJE


6.1 Nakupna ponudba

Udeleženec lahko odda eno ali več nakupnih ponudb za prodajo v celotnem času trajanja prodaje, v skladu s členom 5.1. Po koncu prodaje nakupnih ponudb ni mogoče več oddajati.

Udeleženec, ki je oddal nakupno ponudbo, se dokončno in nepreklicno zavezuje, da bo v roku, ki je naveden na predračunu, plačal prodajno ceno, če bo ALD izbral njegovo ponudbo kot najugodnejšo.

Po predložitvi nakupne cene udeleženec le-te nima več možnosti umakniti, lahko pa odda višjo nakupno ponudbo, če želi. Če je nova, višja nakupna ponudba izbrana kot najugodnejša, se udeleženec dokončno in nepreklicno zavezuje, da bo v roku, ki je naveden na predračunu, plačal prodajno ceno.

ALD dovoli udeležencu, da pregleda in preveri stanje vozil na kraju in ob času, ki ju določi ALD. Ta pregled poteka ob prisotnosti ALD-jevega predstavnika.

6.2 Postopek nakupnih ponudb

6.2.1 ALD-jeva izbira nakupne ponudbe

Po zaključku časovnega obdobja, ki ga imajo udeleženci za oddajo nakupnih ponudb, ALD pregleda vse prejete nakupne ponudbe udeležencev.

ALD evidentira čas prispele ponudbe. V primeru, da ALD prejme za isto vozilo več enakih ponudb, bo ALD izbral prej prispelo ponudbo.

Ključni dejavnik izbire je višina prejetih nakupnih ponudb.

6.2.2 Spori, povezani z nakupno ponudbo, ki jo je izbral ALD

Če pri prvotno izbrani nakupni ponudbi obstaja dvom glede identitete udeleženca in/ali izvora sredstev, uporabljenih za nakup vozil, lahko ALD po lastni presoji izbere nakupno ponudbo drugega udeleženca ali pa preprosto popolnoma prekliče prodajo.

7. ZAKLJUČEK PRODAJE


7.1 Obvestilo


Na koncu vsake prodaje udeleženec, ki ga je ALD izbral za nakup vozil, prejme obvestilo ALD-ja največ 72 ur po zaključku prodaje.

ALD nato udeležencu, ki je za vozilo oddal najugodnejšo nakupno ponudbo, po elektronski pošti pošlje predračun.

7.2 Plačilo prodajne cene

Plačilo prodajne cene ALD-ju se opravi najkasneje v 5 delovnih dneh po datumu izdaje predračuna in mora biti nakazano na bančni račun s podatki, ki jih bo ALD posredoval udeležencu.

Če ALD ne prejme plačila prodajne cene v zgoraj omenjenem roku, si pridržuje pravico, da prekliče veljavnost prodajne ponudbe prvotno izbranega udeleženca.

ALD si pridružuje pravico, da prekliče pravico dostopa do spletišča vsakemu udeležencu, ki ni plačal prodajne cene v določenem roku.


7.3 Pridržek lastninske pravice – Prenos lastništva – Prenos tveganj

7.3.1 Pridržek lastninske pravice

ALD ohranja popolno lastništvo nad vozilom oz. vozili, dokler kupec v celoti ne plača celotnega zneska prodajne cene.

7.3.2 Prenos lastništva in prenos tveganj

Prenos lastništva in prenos tveganj vozil se opravi ob kupčevem dejanskem plačilu celotnega zneska prodajne cene.

V zvezi s tem je kupec edini odgovoren za kakršnekoli neposredne ali posredne posledice, ki se lahko pojavijo po prenosu lastništva, neodvisno od tega, ali jih zavarovatelj krije ali ne.


7.4 Prevzem vozil

7.4.1 Datum in kraj prevzema vozil

Vozilo se prevzame na sedežu ALD.

Kupec se zavezuje, da bo plačano vozilo prezel najkasneje v 3 delovnih dneh.

V primeru kupčeve zamude pri prevzemu vozil mu bo ALD zaračunal ležarino vozil, ki znaša 20 €/dan z DDV.

7.4.2 Prevzem vozil s strani kupca

ALD bo na dan prevzema kupcu izroči vse dokumente, ključe in račun za vozilo.

Kupec je podrobno seznanjen s stanjem vozila, na osnovi dokumentov, ki so priloga spletni avkciji.


7.5 Garancije vozil

Vozila se prodajajo po načelu »videno-kupljeno« brez dodatne garancije razen veljavnih pravnih jamstev. Ker je kupec svobodno izbral znamko in lastnosti vozila oz. vozil v prodaji in ker je pred nakupom imel možnost, da preveri stanje vozila oz. vozil, ALD ni odgovoren za kakršne koli napake, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na vozilo oz. ceno vozila, njegove sestavne dele, nadomestne dele, pripomočke ali opremo.

V primeru očitne neskladnosti vozila oz. vozil s prodajnim opisom, lahko kupec sistematično zavrne njihov prevzem in v zvezi s tem nemudoma obvesti ALD po priporočeni pošti s priloženim potrdilom o prejemu.

Kupec, ki se strinja s prevzemom vozil, ki niso v skladu s prodajnim opisom, nima več možnosti uveljavljanja neskladnosti vozil z namenom izpodbijanja cene vozila.

ALD ni odgovoren za neskladnost prodanega vozila s tehničnimi specifikacij proizvajalca ali pravnimi oz. zakonskih določili.


7.6 Provizije – Davek – Dajatev

7.6.1 Obdavčitev in dajatve

Vse stroške, dajatve in takse, povezane z nakupom vozila, nosi kupec.


8. ZAUPNOST


Udeleženci se zavezujejo, da bodo kot zaupne obravnavali vse informacije, ne glede na njihovo naravo, v pisni ali ustni obliki, ki bi se lahko razkrile ob dostopanju do spletišča in/ali sodelovanju v spletni prodaji. Teh informacij ne smejo na kakršenkoli način ali iz kateregakoli razloga citirati ali jih posredovati tretjim osebam oz. na splošno osebam, ki niso pooblaščene za vpogled v njihovo vsebino.

V ta namen kupci v primeru ponovnega trženja vozila oz. vozil, kupljenih od ALD-ja, ne smejo posredovati imen in podrobnosti, povezanih z ALD-jem Kupci se prav tako zavezujejo, da bodo na vsakem izmed navedenih vozil opravljeni postopki odstranitve prirejenih delov (odstranitev nalepk in prirejenih delov) in da bodo uničeni vsi dokumenti ali deli, ki označujejo ALD ali prejšnje uporabnike vozil (še posebej najemnike).

Udeleženci se prav tako zavezujejo, da ne bodo uporabljali ALD-jevih imen, blagovnih znamk in/ali logotipov kot referenco, v komunikaciji ali za kakršnokoli zunanje oglaševanje, razen če so predhodno pridobili izrecno pooblastilo ALD-ja.

Ta sporazum o zaupnosti je veljaven za nedoločen čas, tudi v primeru, ko udeleženci nimajo več dostopa do spletišča ali po prekinitvi Splošnih pogojev za sodelovanje iz kakršnihkoli razlogov.9. VAROVANJE PODATKOV


ALD se zavezuje, da bo podatke o udeležencih uporabljal zgolj za lastne evidence in jih bo ustrezno varoval.


10. VSEBINA, CILJI IN VARNOST SPLETIŠČA


Spletišče je spletno mesto z interaktivnimi storitvami v povezavi z avtomobilskim trgom oz. natančneje trgom rabljenih avtomobilov in deluje na naslovu .
Informacije in rezultati vključevanja interaktivnih storitev, ki so ponujene na spletišču, niso na noben način izčrpani. Pred podajanjem odločitev na podlagi navedenih informacij naj udeleženci preverijo, če se te ujemajo z njihovimi zahtevami in cilji. Posledično ALD ne more nositi odgovornosti glede uporabe informacij, ki so na voljo na spletišču ali se do njih dostopa prek spletišča, saj je določeno, da za te informacije odgovarja, jih nadzoruje in z njimi upravlja izključno udeleženec.

ALD se obvezuje, da bo po najboljših prizadevanjih skrbel za urejanje in upravljanje s spletiščem. Udeleženci spletišče uporabljajo na lastno odgovornost in se zavezujejo, da bodo na svojo lastno odgovornost izpeljali vsa preverjanja, še posebej pred uporabo informacij, ki jih spletišče vsebuje oz. ponuja prek interaktivnih storitev

V skladu s prakso in uporabo interneta si ALD pridržuje možnost, da vključi ali se poveže z oglaševanjem po lastni izbiri znotraj spletnih strani na spletišču.

Udeleženci so obveščeni o možnosti izpadov internetnega omrežja, še posebej v smislu varnosti pri prenosu podatkov, nezagotovljenega neprekinjenega dostopa do spletišča, nezagotovljenega delovanja v smislu obsega in hitrosti prenosa podatkov in širjenja virusov.
ALD si bo prizadeval ohranjati dostop do spletišča v času, določenem v teh Splošnih pogojih za udeležbo, tj. v času, ki ga določa ALD, ampak v zvezi s tem v nobenem primeru ni odgovoren. Podobno ALD tudi ni odgovoren za kakršnekoli težave pri dostopu in uporabi spletišča in na splošno za kakršnekoli motnje v internetnem omrežju, ki bi lahko vplivale na dostop in uporabo spletišča.


11. UPORABA SPLETIŠČA IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Udeleženci se zavezujejo, da bodo brezpogojno ravnali v skladu z vsemi pravnimi in zakonskimi določili Republike Slovenije in še posebej v skladu:
- s pravicami industrijske in intelektualne lastnine, še posebej glede multimedijskih izdelkov, programske opreme, besedil, člankov, fotografij, registriranih blagovnih znamk, baz podatkov in slik katerekoli narave, do katerih imajo internetni uporabniki dostop prek spletišča;
- s pravicami v zvezi s slikovnim materialom, prikazanim na fotografijah;
- s pravicami fotografov in agencij do teh fotografij;
- z Zakonom o varovanju osebnih podatkov;
- s pravicami novinarjev;
- s pravnimi določbami za zaščito pred računalniškimi goljufijami.

Posledično udeleženci ne smejo:
- ustvariti lažne identitete ali si prilastiti identiteto tretje stranke;
- namestiti virusa, trojanskega konja, logične bombe ali kateregakoli škodljivega oz. uničujočega programa;
- ovirati delovanje spletišča;
- prevzeti katerekoli vsebine ali dela vsebine že obstoječega dela na spletišču brez pridobitve pooblastila od zakonitega lastnika tega dela;
- reproducirati in/ali uporabljati blagovno znamko, ime podjetja, logotip ali druge značilne znake, ki pripadajo ALD-ju ali tretji stranki;
- vdreti ali poskušati vdreti v spletišče ali administracijo informacijskega sistema spletišča ali delno oz. v celoti spremeniti elemente, ki so tam nameščeni.

Razen če ni drugače natančno omenjeno na spletišču, je ALD zakoniti lastnik pravic intelektualne lastnine, ki mu omogočajo urejanje in upravljanje spletišča v naslednjih delih:
- spletnega mesta, še posebej drevesne strukture;
- organizacije naslavljanja, celostne grafične podobe, oblikovanja, ergonomije, funkcionalnosti, programske opreme, besedila, animiranih ali statičnih podob, zvoka, strokovnosti, risb, grafik in katerihkoli drugih elementov, ki sestavljajo spletno mesto;
- baz podatkov, njihove strukture in vsebine;
- vseh elementov zasnove spletnega mesta, in sicer tako grafične kot tehnične narave;
- blagovnih znamk, patentov, imen, okrajšav podjetja, logotipov, barv, grafik in kakršnihkoli znakov, ki bi jih ALD lahko uporabil ali vključil v kontekst spletišča.
Vsaka posredna ali neposredna reprodukcija tukaj omenjenih elementov v kakršnikoli obliki kakor tudi sprememba (čeprav zgolj delna) blagovnih znamk, patentov, imen, okrajšav podjetja, logotipov, barv, grafik ali katerihkoli znakov, ki so prikazani na elementih, dostopnih prek spletišča, in na splošno vsakršna uporaba ali reprodukcija teh elementov, ki ni v okviru izvajanja teh splošnih pogojev, je torej prepovedana. V nasprotnem primeru se ti postopki štejejo za kršitve zakona in so podvrženi sankcijam glede na veljavne predpise v Republiki Sloveniji.

12. KONČNE DOLOČBE


12.1 Zavezujoči dokumenti/Celoten sporazum

Tukaj določeni zavezujoči dokumenti predstavljajo celoten sporazum med strankami glede na njihov predmet ter posledično nadomeščajo in razveljavljajo vse izjave, pogajanja, obveznosti, ustno ali pisno komunikacijo, sprejem, predhodne dogovore in sporazume med strankami, ki se vsi navezujejo na isti predmet.

Splošni pogoji za sodelovanje ali katerikoli drugi dokument, ki ga sestavijo ali splošno uporabljajo udeleženci, ne veljajo za dostop do spletišča.

12.2 Neodvisnost strank

Sprejetje teh Splošnih pogojev za sodelovanje s strani udeleženca pod nobenimi pogoji nima namena ali učinka ustvarjanja partnerstva v korist udeleženca, kakršnegakoli skupnega podjetja ali kakršnegakoli odnosa delodajalec/delojemalec ali dajalec franšize/uporabnik franšizne pravice.
Nobena od teh strank ne sme skleniti sporazuma v imenu druge stranke. Vsaka izmed strank se torej zavezuje, da v ta namen ne bo delovala zavajajoče v odnosu do tretje stranke ali sklenila sporazuma oz. zagotavljala kakršnihkoli jamstev v imeni druge stranke.

12.3 Brez odpovedi

Če ena izmed strank ne uveljavlja ene izmed pravic ali ne zahteva izvajanja katerihkoli zahtev oz. odgovornosti, katerim je zavezana druge stranka v skladu s Splošnimi pogoji za sodelovanje, se to samo po sebi ne šteje kot odpoved pravicam, obveznostim in odgovornostim navedene stranke, ki izhajajo iz Splošnih pogojev za sodelovanje.

12.4 Naslovi
Naslovi členov so izključno informativne narave in ne vplivajo na vsebino ali razlago Splošnih pogojev za sodelovanje. V primeru težav pri razlagi med enim izmed naslovov in členov v Splošnih pogojih za sodelovanje in vsebino, se naslovi štejejo za neveljavne.

13. VELJAVNA ZAKONODAJA – REŠEVANJE SPOROV


13.1 Veljavna zakonodaja

Tukaj navedeni Splošni pogoji za sodelovanje kakor tudi morebitne prodaje se urejajo in sestavljajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

13.2 Reševanje sporov

Stranke se zavezujejo, da si bodo prizadevale za izvensodno reševanje kakršnihkoli sporov, ki bi se lahko pojavili zaradi Splošnih pogojev za sodelovanje in/ali morebitnih prodaj ali v povezavi s tem.

Vsakršni spori, ki so povezani z veljavnostjo, razlago ali preklicem Splošnih pogojev za sodelovanje in/ali morebitnih prodaj ali iz tega izhajajo in ki jih ni mogoče izvensodno rešiti v času enega (1) meseca od njihovega nastanka, bodo rešeni pod pogoji pristojnega sodišča v Ljubljani.

Izjavljam, da sem prebral in v celoti razumel zgoraj navedene Splošne pogoje za sodelovanje in da jih sprejemam brez omejitev ali pridržkov.